شنبه, 2 تیر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

به مناسبت آغاز هفته صرفه جویی برگزار شد:

همایش ائمه جمعه استان اصفهان درسد زاینده رود

به مناسبت آغاز هفته صرفه جویی و شعار روز اول آن باعنوان؛ آب، آموزه های دینی وملی وارتقاء آگاهی های عمومی با همکاری شرکت آب منطقه ای اصفهان وشورای سیاستگزاری ائمه...

جلسه کارگروه تخصصی سیل در شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد

جلسه کارگروه تخصصی سیل در شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد .

تودیع و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت آب منطقه ای اصفهان...

تودیع و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد .

کاهش 70 درصدی حجم آب سد زاینده رود اصفهان

حجم آب سد زاینده رود70درصد کاهش یافت .