جمعه, 6 اردیبهشت 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی18081450101 شرکت آب منطقه ای اصفهان الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند چاه13021447113 امور/اداره منابع آب شهرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
درخواست تمدید پروانه بهره برداری13021447117 امور/اداره منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
درخواست تغییرنام پروانه بهره برداری13021447118 امور/اداره منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها ، مسیل ها ، آنهار طبیعی و کانالهای آبیاری امور/اداره منابع آب شهرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست متقاضیان برداشت مصالح رودخانه ای امور/اداره منابع آب شهرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش میزان بهره برداری چاه13021447114 امور/اداره منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز حفر چاه به جای چاه (جابجایی یا تغییرمحل) امور/اداره منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز کف شکنی چاه امور/اداره منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه بجای قنات امور/اداره منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست فرآورده های نفتی شرکت آب منطقه ای اصفهان و شرکت نفت الکترونیک استعلامات سازمانی
اطلاع رسانی معاملات شرکت آب منطقه ای اصفهان الکترونیک استعلامات سازمانی
تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات منابع پایه آب به اشخاص حقیقی و حقوقی(15031451000) آب منطقه ای استان اصفهان حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
نظارت، ارزیابی، کنترل و مدیریت پیمانکاران(13011449000) شرکت آب منطقه ای اصفهان الکترونیک نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات منابع پایه آب به اشخاص حقیقی و حقوقی(15031451000) آب منطقه ای استان اصفهان الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات منابع پایه آب به اشخاص حقیقی و حقوقی(15031451000) آب منطقه ای استان اصفهان الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات منابع پایه آب به اشخاص حقیقی و حقوقی(15031451000) آب منطقه ای استان اصفهان حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
صدور مجوز حفر چاه جدید برای کلیه بخشهای مصرف امور/اداره منابع آب شهرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز نصب منصوبات چاه امور/اداره منابع آب شهرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: