جمعه, 27 مهر 1397

 

 

پنجمین جلسه کارگروه دانشگاه معین شرکت آب منطقه ای اصفهان در طرح تعادل بخشی منابع آب برگزارشد

پنجمین جلسه کارگروه دانشگاه معین شرکت آب منطقه ای اصفهان در طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ، در این جلسه که دهم آبان در محل پژوهشکده آب واقع در شرکت اب منطقه ای برگزار شد، اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشگاه معین  و نیز معاون حفاظت بهره برداری و تعدادی از مدیران قسمتهای مختلف شرکت حضور داشتند. گفتنی است در این جلسه مقررشد از ظرفیت دانشگاه صنعتی در خصوص تحقیقات استفاده از پساب تصفیه خانه ها در تغذیه مصنوعی آبخوان پایلوت ونیز پیاده سازی مدیریت مشارکتی کشاورزان در آبخوان استفاده شود.

منبع خبر: