سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   96/108  
مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) تعمیرات اساسی و جزئی شبکه های آبیاری رودشت، آبشار، نکوآباد، مهیار و خمیران
مشخصات آگهی
 موضوع: تعمیرات اساسی و جزئی شبکه های آبیاری رودشت، آبشار، نکوآباد، مهیار و خمیران
تشریح:

شرایط متقاضی 1- داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اشخاص حقیقی یاحقوقی دررشته های ساختمان یاآب 2- قابل مشاهده بودن مشخصات رتبه بندی درپایگاه اطلاع رسانی sajar.mporg.ir  - 3-داشتن ظرفیت آزادکاری به اندازه مبلغ برآوردفوق . لازم به یادوری است مبلغ ظرفیت کاری براساس تاریخ اخذ گواهینامه صلاحیت ثابت می باشد .

واحد منتشر کننده: امور قراردادها
دستگاه نظارت: مهندسین مشاورزایندآب
میزان برآورد هزینه: 21.378 ریال
محل تامین اعتبار: منابع داخلی (بودجه جاری)
محل اجرای پروژه: استان اصفهان -شبکه های آبیای زاینده رود و حمیران
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: کیمیای وطن -عصر اصفهان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/04/07
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 385