سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   330/2834  
فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات عمومی
مشخصات آگهی
 موضوع: فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات عمومی
تشریح:

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی

 

         شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد انجام خدمات عمومی اداره ی مرکزی ، اداره ی دوم ، مجموعه ی مسکونی آبشار ، دفاتر پشتیبانی شهرستانها و مجموعه ی فضای سبز و ساختمانی سد های زاینده رود، خمیران و نکوآباد و همچنین قرائت و گزارش داده های تجهیزات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی تابعه خود را از طریق مناقصه ی یک مرحله ای عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه مناقصه گران واجد شرایط تقاضا می شود حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی، ضمن اعلام آمادگی، نسبت به ارسال سوابق و خلاصه اطلاعات خود به دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت اقدام نمایند. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت به نشانی http://www.esrw.ir  و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه فرمایید.

  1. مبلغ برآوردی خدمات نود و هشت میلیارد ریال می باشد.
  2. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه سه میلیارد و دویست میلیون ریال می باشد.
  3. نوع تضمین مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی خواهد بود.
  4. ثبت نام مناقصه گران در سامانه ستاد الزامی است.

 

نشانی: اصفهان  ، پل خواجو  ، بلوارآئینه خانه  ، شرکت آب منطقه ای اصفهان   ،

مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی  تلفن   36631490 - 031

واحد منتشر کننده: مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت: خدمات عمومی
میزان برآورد هزینه: 98,000,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: جاری
محل اجرای پروژه: یک سال
تضمین مورد نیاز: 3200000000
محل بازگشایی: دفتر مرکزی شرکت آب منطقه ای اصفهان پل خواجو
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: زاینده رود
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1397/01/15
تاریخ آغاز: 1397/01/25
تاریخ پایان: 1397/02/25
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 268