سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   330/1117  
مزایده عمومی خودروهای مازاد سال 1395
مشخصات آگهی
 موضوع: مزایده عمومی خودروهای مازاد
تشریح:

مزایده عمومی خودروهای مازاد

واحد منتشر کننده: امور بازرگانی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: زاینده رود
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/06/23
تاریخ آغاز: 1395/06/23
تاریخ پایان: 1395/07/06
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ: 1395/07/03
مهلت ارسال اوراق: 1395/07/06
تاریخ اعلام نتایج: 1395/07/06
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 772