Friday, 27 Mehr 1397

 

Cat Name : امور قراردادها

Doc NumSubjecttypepublisherSend FateVisit Count 
97/156حفاظت از رودخانه زاینده‌رود و خدمات مشترکین حدفاصل چم طاق تا تالاب گاوخونیTwo single-stage Tenderامور قراردادها2018-10-27 76

Show Details

Submit Date: 2018-10-14

visit:76

97/162/8518مناقصه محدود یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابستهA single-stage Tenderمعاونت حفاظت و بهره برداری2018-09-29 36

Show Details

Submit Date: 2018-09-22

visit:36

1310/330لغو شد - خرید و نصب سوله و مخزن سوخت طرح کوهرنگA single-stage Tenderمدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی33

Show Details

Submit Date: 2018-09-16

visit:33

1311/330خرید کابل مسی مورد نیاز طرح کوهرنگA single-stage Tenderمدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی2018-09-25 31

Show Details

Submit Date: 2018-09-16

visit:31

1284/330خرید تجهیزات برقی طرح آبرسانی نایین انارکA single-stage Tenderمعاونت طرح و توسعه38

Show Details

Submit Date: 2018-09-02

visit:38

1061/330/صمناقصه محدود یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته A single-stage Tenderمعاونت طرح و توسعه2018-08-15 50

Show Details

Submit Date: 2018-08-01

visit:50

خدمات طراحی، اجرا و راه اندازی ایستگاه های حفاظت کاتدیک مربوط به طرح آبرسانی به کاشانA single-stage Tenderمعاونت طرح و توسعه44

Show Details

Submit Date: 2018-07-30

visit:44

801/330مناقصه خرید دوربین مدار بسته سد نکوآبادA single-stage Tenderحراست و امور محرمانه2018-07-16 360

Show Details

Submit Date: 2018-07-02

visit:360

759/330مناقصه خرید کلرفریک-پرکلرین و گاز کلرA single-stage Tenderتصفیه خانه آب کاشان2018-07-11 77

Show Details

Submit Date: 2018-06-30

visit:77

760/330مناقصه خرید تجهیزات کنترلی طرح کاشانA single-stage Tenderمعاونت طرح و توسعه2018-07-11 104

Show Details

Submit Date: 2018-06-30

visit:104

200971205000011انجام خدمات انتظامی ،حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعهA single-stage Tenderدفتر حراست و امور محرمانه2018-07-03 96

Show Details

Submit Date: 2018-06-18

visit:96

176/330/صمزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب نایین و هرندA single-stage bidمعاونت حفاظت و بهره برداری2018-05-16 105

Show Details

Submit Date: 2018-04-30

visit:105

112/330/صمزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهر داران A single-stage bidمعاونت حفاظت و بهره برداری2018-05-15 115

Show Details

Submit Date: 2018-04-30

visit:115

27788/330/96/ص فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات ترابریA single-stage Tenderمدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی2018-04-15 155

Show Details

Submit Date: 2018-04-09

visit:155

330/2834فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات عمومی A single-stage Tenderمدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی203

Show Details

Submit Date: 2018-04-04

visit:203

29494/330/96/دخرید 5000 متر لوله جدار فولادی به قطر 6 و 12 اینچ مورد نیاز دفتر مطالعات پایه منابع آبA single-stage Tenderمدیریت مطالعات پایه منابع آب142

Show Details

Submit Date: 2018-03-07

visit:142

2416/330/صمناقصه محدود نصب ، راه اندازی ، تجهیز و پشتیبانی حدود سیصد دستگاه کنتور هوشمند آب بر روی چاههای آب بران منطقه ی اصفهان A single-stage Tenderمعاونت بهره برداری2018-03-11 153

Show Details

Submit Date: 2018-02-26

visit:153

161/96تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان اصفهانTwo single-stage Tenderامور قراردادها2018-02-06 504

Show Details

Submit Date: 2018-01-13

visit:504

27288/330/96/د خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود و تاسیسات سد چم آسمانA single-stage Tenderمدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی192

Show Details

Submit Date: 2017-12-24

visit:192

ص/330/1849مناقصه عمومی ساخت و نصب هفت عدد دریچه های سازه آبگیر و رسوب گیر تونل گلابA single-stage Tenderمعاونت حفاظت و بهره برداری2017-11-22 359

Show Details

Submit Date: 2017-11-12

visit:359

« 1 2 3 » Page: