سه‌شنبه, 28 اسفند 1397

1397

1395

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه 1395/12/08
  لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب 1395/12/08
  تبصره ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب 1395/12/08
  آیین نامه حریم مخازن 1395/12/08
  آیین نامه تعیین حریم و بستر 1395/12/08
  آیین نامه نحوه صدور پروانه 1395/12/08
  آیین نامه فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب 1395/12/08
  نحوه تملک اراضی 1395/12/08
  قانون تسهیل برقی کردن چاههای کشاورزی قانون تسهیل برقی کردن چاههای کشاورزی 1395/01/31
  قانون محاسبات عمومی کشور 1395/04/15
  قانون شوراهای حل اختلاف 1395/04/15
  مجموعه قوانین و مقررات 1395/04/15
  قانون خدمت رسانی به ایثارگران 1395/04/15
  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1395/04/14
  آیین نامه قانون ارتقای نظام سلامت اداری 1395/04/14
  تصویب نامه برنامه ارتقای نظام سلامت اداری 1395/04/14
  موادی از قانون مدنی در مورد حریم املاک 1395/05/12
  قانون راجع به قنات 1395/05/11

1386

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون مدیریت خدمات کشوری 1386/07/24