سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

شماره:   1395/01/31
قانون تسهیل برقی کردن چاههای کشاورزی
قانون تسهیل برقی کردن چاههای کشاورزی

قانون تسهیل برقی کردن چاههای کشاورزی عنوان: 1380/07/15 تاریخ تصویب: 1380/08/16 تاریخ 16513 شماره 1 صفحه: -------------------------------------------------------------------------------- شماره 1344-ق 1380/8/7 حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران طرح تسهیل برقی کردن چاههای کشاورزی که دو فوریت آن درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1380/7/15 تصویب شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1380/7/29 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی به پیوست اساسی ارسال می گردد0 رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی شماره 36277 1380/8/12 قانون تسهیل برقی کردن چاهای کشاورزی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ونهم مهرماه یکهزار وسیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/8/2 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1344-ق مورخ 1380/8/7 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0 رئیس جمهور- سید محمد خاتمی ماده واحده - به منظور تسهل در امربرقی کردن چاههای کشاورزی واستفاده بهینه از منابع انرژی و سرمایه گذاریهای کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را معمول دارد: 1- حداکثر تسهیلات وامکانات مورد نیاز برقی کردن چاههای کشاورزی را براساس احکام برنامه سوم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید0 2- وزارت نیرو مکلف است انرژی مورد نیازمتقاضیان ومشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیم و جدید را به صورت بیست وچهار ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره برداری آب تامین نماید0 3- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در ازاء کلیه چاههای برقدار شده در طول سه سال گذشته ونیز چاهایی که در سال جاری و سالهای آتی برقدار می شوند از محل درآمدهای ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبالغ معین شده توسط شورای اقتصاد را به حساب شرکت توانیر واریز نماید0 در تعیین مبلغ مذکور شورای اقتصاد موظف است نیازهای سرمایه گذاری در تولید وانتقال نیرو توسط شرکت توانیر و شرکتهای وابسته را به طور کامل تامین نماید0 شرکت توانیر درآمد حاصل از وجوه مذکور را منحصرا" صرف سرمایه ذاری تولدی وانتقال نیروی برق خواهد نمود0 سرمایه گذاریهای مذکور از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب شده و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می گردند0 2 صفحه: -------------------------------------------------------------------------------- با اجرای مفاد این بند کلیه چاههای کشاورزی از پرداخت سهم مربوط به سرمایه گذاری در انتقال و تولید برق در محاسبات قیمت تمام شده انرژی معاف می باشند0 4- وزارت نیرو به منظور افزایش ضریب بار در شبکه تولید و توزیع برق کشور، موظف است حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه مشرتکان سه فاز و نیز مشترکان تک فاز پر مصرف کنتور دو یا چند تعرفه نصب و قیمتهای متفاوت را که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، اعمال نماید0 شورای اقتصادی با حفظ قیمت متوسط رسمی (قانونی ) برق ،افزایش قیمت در ساعتها و فصول اوج وکاهش قیمت در سایر ساعتها وفصول را طور تعیین خواهندنمود که موجب کاهش مصرف در اوج گردد0 انشعابهای کشاروزی هم مشمول این بند خواهند بود0 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ونهم مهرماه یکهزار وسیصد و هشتادمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/8/2 به تائید شورای نگهبان رسیده است 0 رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

بازدید:580