چهارشنبه, 25 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
گردشگری1399
سال جهش تولید
وزارت بهداشت درمان و آموزش پز‍شکی
هر هفته الف-ب-ایران3
دومین جشنواره ملی داستان آب 1398
رودخانه زاینده رود1398
                                                 حجاب و عفاف
آب نگین هستی
آب کیمیای هستی
هفته حجاب و عفاف گرامی باد

معاون مطالعات پایه منابع آب : جناب آقای مهندس غلامحسین حیدرپور

اهم وظایف حوزه  مطالعات پایه منابع آب عبارتند از :

ارائه خدمات مشورتی ، هدایتی ، هماهنگی ،پشتیبانی های تخصصی و انجام نظارت عالیه در ارتباط با فعالیتهای مطالعات منابع آب به شرح ذیل :

- برقراری و حفظ ارتباط با دفاتر ذیربط معاونت امور آب به منظوراطلاع ازبرنامه های کلی مطالعات منابع آب

- نظارت بر تاسیس و بهره برداری از حوزه های آبریز معرف با هماهنگی سازمان مدیریت منابع آب ایران

- ارائه اطلاعات لازم در زمینه برنامه ریزی در مورد احداث و توسعه شبکه هیدرومتری ، کلیماتولوژی و پیزومتری و دشتها و برنامه ریزی اکتشافی آبهای زیرزمینی

- انجام مطالعات لازم در جهت شناخت کمی و کیفی منابع آب شرکت و همکاری در جهت تشکیل بانک اطلاعات منابع آب استان

- تهیه برنامه بهره برداری بهینه از منابع آب وارسال آن به سازمان مدیریت منابع آب ایران

- همکاری درزمینه مدرنیزه کردن سیستم اندازه گیری وانتشاراطلاعات ازطریق سیستمهای ماهواره ای و کاربرد GIS

- همکاری و همفکری در زمینه تعیین سقف تخصیص آب از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی استان و تهیه دستورالعمل چگونگی تعادل در این منابع

- بهینه نمودن ایستگاههای هیدرومتری تبخیرسنجی - باران سنجی - برف سنجی و ....

- تهیه برنامه تعیین رسوبات داخل مخزن سدها

- تلفیق اطلاعات مربوط به مطالعات ادارات کل وجمع بندی وتهیه بیلان منابع آب درمحدوده های مطالعاتی