چهارشنبه, 26 دی 1397

مدیر امور : خلیل دادخواه

رشته و مدرک تحصیلی :  کارشناسی عمران-دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

شماره تماس : 03132610005

حوزه عملکرد : شهرستانهای اصفهان - نائین - خور و بیابانک - خمینی شهر