چهارشنبه, 26 دی 1397

مدیر امور : مصطفی گنجی

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد زمین شناسی - رسوب شناسی

شماره تماس  : 03155546699

حوزه عملکرد : شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل