چهارشنبه, 28 شهریور 1397

نام مدیر : آقای شنتیا زاهدیان

رشته تحصیلی : کارشناسی عمران

شماره تماس  : 03153667730

حوزه عملکرد : شهرستان سمیرم