چهارشنبه, 26 دی 1397

رئیس اداره : محمد خلجی

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زمین شناسی-آبهای زیرزمینی

شماره تماس : 03142726531

حوزه عملکرد : شهرستانهای نجف آباد و تیران و کرون