دوشنبه, 5 فروردین 1398

رئیس هیئت مدیره و مدیریت محترم عامل : جناب آقای دکتر سید مسعود میرمحمد صادقی

اهم وظایف حوزه مدیریت عامل عبارتند از :

- اداره امور مالی ، فنی و اداری شرکت و امضاء کلیه مکاتبات اداری ، اسناد و اوراق مالی و آنچه تعهد مالی برای شرکت ایجاد می نماید .

- تعیین روشهای اجرایی و تفویض اختیار به مدیران و سرپرستان قسمتها و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای آنان

- تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عملیات و تشکیلات کلی شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تصویب هیئت مدیره

- نماینده شرکت در کلیه تماسهای مورد نیاز با اشخاص حقیقی وحقوقی ومراجع قانونی با حق انتخاب وکیل

- تعیین اولویت طرحهای مصوب و اطمینان از اجرای استانداردهای برنامه های شرکت

- برنامه ریزی برای افزایش بهره وری و بهبود امور و تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص و سمت گیری به سوی مدیریت کیفیت فراگیر ( T.Q.M ) و مهندسی مجدد

- تحویل ترازنامه شرکت به بازرس قانونی پیش از تشکیل مجمع عمومی و ارسال گزارشهای تنظیم شده از فعالیتهای شرکت و ارسال آمار و اطلاعات مورد نیاز

- انجام سایر وظایف طبق اساسنامه شرکت