چهارشنبه, 26 دی 1397

رئیس اداره : سیدمهدی میرباقری

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زمین شناسی- آبهای زیرزمینی

شماره تماس : 03152421970

حوزه عملکرد : شهرستانهای مبارکه و لنجان