چهارشنبه, 26 دی 1397

کارشناس مسئول : حجت حاج حسنی

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زمین شناسی سنگ شناسی-دانشجوی دکترای سنگ شناسی

تلفن تماس : 03142220634

حوزه عملکرد : شهرستان تیران و کرون