چهارشنبه, 26 دی 1397

کارشناس مسئول : محمدرضا سلیمی

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زمین شناسی - تکتونیک

شماره تماس :

حوزه عملکرد : شهرستان نطنز