چهارشنبه, 25 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
گردشگری1399
سال جهش تولید
وزارت بهداشت درمان و آموزش پز‍شکی
هر هفته الف-ب-ایران3
دومین جشنواره ملی داستان آب 1398
رودخانه زاینده رود1398
                                                 حجاب و عفاف
آب نگین هستی
آب کیمیای هستی
هفته حجاب و عفاف گرامی باد

معاون طرح و توسعه : جناب آقای مهندس امیر سیامک نیکبخت


 اهم وظایف حوزه معاونت طرح و توسعه عبارتند از :

- برنامه ریزی و بهبود ساختار توزیع نیروی انسانی متخصص بین طرحهای عمرانی شرکت و پیگیری مستمر مطالعه و اجرای کلیه طرحهای عمرانی ملی

- اعلام برنامه مطالعاتی و اجرایی و مشخصات فنی و احجام عملیات مورد نظر طرحهای عمرانی به معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت جهت تنظیم موافقتنامه بودجه طرحهای عمرانی

- نظارت در حسن انجام طرحهای عمرانی ملی و قراردادهای در دست اجراء و کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه زمان بندی

- بررسی شرح قراردادهای مهندسین مشاور و تعیین حق الزحمه آنها و همکاری لازم با مشاورین و پیمانکاران جهت رفع نارسائی های موجود

- نظارت عالی بر کلیه مراحل مطالعات طرحهای عمرانی استانی و ارائه خدمات مشورتی و پشتیبانی تخصصی به ادارات کل

- تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری از وضعیت طرحهای عمرانی ملی در دست اجراء و ارائه پیشنهادات اصلاحی به مدیریت عامل جهت افزایش کارایی

- ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه و جمع آوری اطلاعات مربوط به مغایرتها و انحرافات از برنامه و اقدام در جهت ساده سازی ، بهینه سازی و کاهش زمان و هزینه انجام طرحها