چهارشنبه, 26 دی 1397

کارشناس مسئول : ابوذر حنیف زاده

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد معدن

شماره تماس : 03157590094

حوزه عملکرد : شهرستان فریدونشهر