جمعه, 14 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
مسابقه نقاشی
میلاد امام زمان(عج)
سال جهش تولید
رودخانه زاینده رود1398
آب نگین هستی
آب کیمیای هستی

لایه های اطلاعاتی تهیه شده در شرکت آب منطقه ای اصفهان (در فرمت ESRI Shapefile) :

- محدوده های مطالعاتی تحت مدیریت شرکت آب منطقه ای اصفهان:  96.01  ,  96.02 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی)

- مرز آبخوانهای آبرفتی استان اصفهان: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی)

- حوضه آبریز رودخانه زاینده رود و محدوده های مطالعاتی آن:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی)

- موقعیت و مشخصات ایستگاههای آبسنجی (هیدرومتری) استان اصفهان: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی) (بیشتر)

- موقعیت و مشخصات ایستگاههای تبخیرسنجی:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - جو/هواشناسی/اقلیم شناسی) (بیشتر)

- موقعیت و مشخصات ایستگاههای باران سنجی:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - جو/هواشناسی/اقلیم شناسی) (بیشتر)

- موقعیت و مشخصات ایستگاههای برف سنجی:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - جو/هواشناسی/اقلیم شناسی) (بیشتر)

- موقعیت چشمه های استان اصفهان:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی) (بیشتر)

- موقعیت قنات های استان اصفهان:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی) (بیشتر)

- موقعیت چاههای دارای پروانه بهره برداری در استان اصفهان:  96.01 - 96.02 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی) (بیشتر)

- موقعیت نقاط پایش سطح آبهای زیرزمینی آبخوانهای استان اصفهان:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی)

- ابرنقاط محدوده رودخانه زاینده رود محدوده رودشت:  نمونه - راهنمای تصاویر (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - ارتفاعات) (توضیحات)

- ابرنقاط محدوده رودخانه زاینده رود محدوده قلعه شاهرخ:  نمونه - راهنمای تصاویر (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - ارتفاعات) (توضیحات)

- محدوده حریم و بستر رودخانه های استان (1):سایر رودخانه ها 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - مرزها) (توضیحات)

- محدوده حریم و بستر رودخانه های استان (2): رودخانه زاینده رود 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - مرزها) (توضیحات)

- موقعیت پل های در معرض سیل -  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - حمل و نقل)

- موقعیت چاههای دارای پروانه بهره برداری دارای کنتور اندازه گیری در استان اصفهان:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی) (بیشتر)

- پروفیل های عرضی بر روی رودخانه زاینده رود :سایر رودخانه ها - 96.01 - نمونه - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- راهنمای نقشه های کاداستر تهیه شده در استان اصفهان:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - کاداستر)      

- راهنمای نقشه های توپوگرافی تهیه شده در استان اصفهان:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - نقشه های مبنایی)

- اراضی کشاورزی بخش هایی از استان اصفهان و چهار محال و بختیای:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - پوشش زمین)

- مشخصات شبکه آبیاری آبشار: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- مشخصات شبکه آبیاری نکوآباد: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- مشخصات شبکه آبیاری رودشت: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- مشخصات شبکه آبیاری حنا: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- مشخصات شبکه آبیاری پادنا: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- مشخصات شبکه آبیاری گلپایگان: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- مشخصات شبکه آبیاری کرون: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- مشخصات شبکه آبیاری مهیار و جرقویه: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- مشخصات شبکه آبیاری قره آغاچ: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- مشخصات شبکه آبیاری کمانه: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- انهار سنتی از سدزاینده رود تا پل کله: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- مشخصات شناسنامه ای پروژه های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب شرکت آب منطقه ای اصفهان: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- ابرنقاط محدوده مخزن سد بهشت آباد:  نمونه: یک متری - سه متری - پنج متری - ده متری - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - ارتفاعات) (توضیحات)

-موقعیت صنایع و شهرکهای صنعتی مهم در محدوده حوضه آبریز زاینده رود: 96.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی- موقعیت و مکان) (توضیحات)

- مشخصات تصفیه خانه های آب استان اصفهان: 96.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات)

- مشخصات تصفیه خانه های فاضلاب استان اصفهان: 96.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات)

- طرح تامین و انتقال آب (تونل های انتقال آب) : 96.01  (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات) 

- طرح تامین و انتقال آب (خطوط آبرسانی و انتقال آب) : 96.01  (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات) 

- طرح تامین و انتقال آب (چاههای فلمن) : 96.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات) 

- طرح تامین و انتقال آب (مخازن پیلاف) : 96.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات) 

- طرح تامین و انتقال آب (چاه ها و ایستگاه های پمپاژ) : 96.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات) 

- طرح تامین و انتقال آب (شیرخانه ها) : 96.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات) 

-محدوده حریم و بستر تالاب گاوخونی: 97.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی(توضیحات)

- رودخانه زاینده رود : 97.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات) 

-کانال انتقال پساب تصفیه خانه شاهین شهر: 97.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات)

- خطوط هم عمق آب زیرزمینی:  برش استانی (97.01) ، برش حوضه های آبریز درجه 2  (97.01)، برش حوضه در استان اصفهان (97.01) - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- خطوط تراز سطح آب زیرزمینی : برش استانی (97.01) ، برش حوضه های آبریز درجه 2  (97.01)، برش حوضه در استان اصفهان (97.01) - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- کیفیت آب های زیرزمینی: 97.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی- علوم زمین) (توضیحات)

لایه های اطلاعاتی عمومی (در فرمت ESRI Shapefile) :

- مرز های سیاسی کشور (مرجع : وزارت کشور)  :  مرز استان ها 95.01 مرز شهرستان ها 95.01 مرز بخش ها 95.01 - مرز دهستان ها 95.01 (توضیحات)

- مرز های سیاسی استان (مرجع : سازمان مدیریت و برنامه ریزی)  : نسخه 93.01 - مرز استان 95.01 - مرز شهرستان 95.01 - مرز بخش 95.01 - مرز دهستان 95.01 (توضیحات)

- مرز های سیاسی استان (مرجع : استانداری استان اصفهان)  :  مرز استان 96.01 - مرز شهرستان 96.01 - مرز بخش 96.01 - مرز دهستان 96.01 (توضیحات)

- موقعیت شهرهای استان اصفهان (مرجع : استانداری استان اصفهان)  : شهرهای اصلی: 96.01 - شهرها: 96.01 (توضیحات)

- موقعیت روستاهای استان اصفهان (مرجع : استانداری استان اصفهان)    : 96.01 (توضیحات)

- خطوط تراز ارتفاعی محدوده استان اصفهان اخذ شده از نقشه های توپوگرافی 1:25000 سازمان نقشه برداری کشور : 96.01 (توضیحات)

- نقشه زمین شناسی استان اصفهان: 97.01

- مرز کوه و دشت کل ایران: 97.01

- محدوده رسوبات سخت نشده کواترنری استان اصفهان: 97.01

- واحدهای کواترنری در مرز استان اصفهان: 97.01

- خطوط حمل و نقل جاده ای : 97.01

- خطوط حمل و نقل ریلی: 97.01

- آبراهه ها: 97.01