چهارشنبه, 1 فروردین 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
پاسخ استعلام حقابه جزء از شبکه آبیاری شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
پاسخ استعلام حقابه جزء از پمپاژ رودخانه یا جوی سنتی شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
صدور پاسخ استعلام های تأمین آب واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
درخواست صدور مجوز آب معدنی شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
درخواست صدور مجوز پرورش ماهی شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
فرآیند تغییر مشخصات منصوبات (درخواست معرفی نامه تامین قدرت برق برای اجرای ابیاری تحت فشار و یا انتقال آب) شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
صدور گواهی تخصیص (پمپاژ رودخانه، درخواست اعلام دبی برای آبیاری تحت فشار) شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
درخواست تخصیص پساب شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
درخواست های استرداد ودیعه طرح های اجرایی در حریم شبکه ها شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
تغییر نام بهره برداران شبکه شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
درخواست تامین آب از شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
درخواست واگذاری حرائم آبیاری و زهکشی شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
تعیین حریم شبکه آبیاری و زهکشی شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
پاسخ به درخواست های اجاره بستر شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
پاسخ به استعلامات حریم و بستر رودخانه شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
پاسخ به استعلامات برداشت شن و ماسه شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
استعلامات(13021448000) شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
بررسی درخواست تمدید مجوز13021447110 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات13021447109 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
بررسی درخواست صدور پروانه المثنی13021447108 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
1 2 صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا