سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
پاسخ به درخواست های اجاره بستر شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
پاسخ به استعلامات حریم و بستر رودخانه شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
پاسخ به استعلامات برداشت شن و ماسه شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انهار طبیعی مرزی17041446119 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
درخواست فرآورده های نفتی شرکت آب منطقه ای اصفهان و شرکت نفت الکترونیک استعلامات سازمانی
اطلاع رسانی معاملات آب ایران شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی