سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   88/330/ص  
خدمات اداره ی مرکزی ، اداره ی دوم ، مجموعه ی مسکونی آبشار ، دفاتر پشتیبانی شهرستانها و مجموعه ی فضای سبز و ساختمانی سد های زاینده رود، خمیران
مشخصات آگهی
 موضوع: خدمات اداره ی مرکزی ، اداره ی دوم ، مجموعه ی مسکونی آبشار ، دفاتر پشتیبانی شهرستانها و مجموعه ی فضای سبز و ساختمانی سد های زاینده رود، خمیران و نکوآباد و همچنین قرائت و گزارش داده های تجهیزات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی تابعه
تشریح:

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی

 

         شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد انجام خدمات اداره ی مرکزی ، اداره ی دوم ، مجموعه ی مسکونی آبشار ، دفاتر پشتیبانی شهرستانها و مجموعه ی فضای سبز و ساختمانی سد های زاینده رود، خمیران و نکوآباد و همچنین قرائت و گزارش داده های تجهیزات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی تابعه خود را از طریق مناقصه ی یک مرحله ای عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه مناقصه گران واجد شرایط تقاضا می شود حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی، ضمن اعلام آمادگی نسبت به ارسال سوابق و خلاصه اطلاعات خود به دفتر امور بازرگانی شرکت اقدام نمایند. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت به نشانی http://www.esrw.ir  قسمت مناقصه های امور بازرگانی مراجعه فرمایید.

  1. مبلغ برآوردی خدمات شصت و پنج میلیارد ریال می باشد.
  2. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه دو میلیارد و دویست میلیون ریال می باشد.
  3. نوع تضمین مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی خواهد بود.

 

نشانی: اصفهان  ، پل خواجو  ، بلوارآئینه خانه  ، شرکت آب منطقه ای اصفهان   ،

امور بازرگانی  تلفن   36631490

واحد منتشر کننده: امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 65,000,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: جاری
محل اجرای پروژه: ادارات و تأسیسات تابعه
تضمین مورد نیاز: 2200000000
محل بازگشایی: دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: اصفهان زیبا
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/01/29
تاریخ آغاز: 1395/01/29
تاریخ پایان: 1395/02/11
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ: 1395/02/14
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 692