دوشنبه, 5 فروردین 1398

1- خلاصه وظایف:

واگذاری اشتراک‌های آب، تهیه و تنظیم قراردادهای منعقده با کلیه مشترکین، تهیه و ارائه فرآیند انجام کار برای پذیرش مشترکین و تعیین میزان حق اشتراک‌ها.

2- شرح وظایف اصلی:

•بررسی و اقدام لازم جهت عملیاتی کردن و به روزرسانی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای دشتهای مختلف و نظارت بر واگذاری اشتراکهای آب و صدور پروانه‌ها در چارچوب آئین‌نامه‌های مربوطه.
•بررسی و تعیین میزان حق‌اشتراکها با همکاری واحدهای ذیربط و رعایت موارد قانونی جهت تصویب در هیئت مدیره شرکت.
•تهیه قراردادهای همسان آبیاری (تأمین و تحول آب به کشاورزان) و حق‌اشتراک.
•تهیه و ارائه فرآیند انجام کار برای پذیرش مشترکین به منظور تسریع در زمان پاسخگویی و کاهش مراجعات متقاضیان و مشترکین و رسیدگی به شکایات آنان.
•نظارت بر تهیه و تنظیم قرادراهای منعقده با کلیه مشترکین (کشاورزی، صنعت، شرب و سایر مصارف) و نحوه چگونگی اجرای آنها با توجه به موارد قانونی.
•همکاری با واحدهای ذیربط در جهت ایجاد و هدایت شرکتهای بهره‌برداری و تشکل های کشاورزی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی بمنظور برقراری نظام بهره‌برداری بهینه از منابع آب.
•ایجاد سیستم بانک اطلاعاتی مکانیزه برای مشترکین مصارف مختلف.
•همکاری با سایر واحدها در جهت تدوین روشهای مدیریت کم‌آبی و مقابله با بحران آب.
• استقرار سامانه خدمات مشترکین پویا در واحده‌های تابعه و پایش و ارزشیابی عملکرد آنها.
•بهبود مستمر فرآنید امور مشترکین به منظور تسریع در زمان پاسخگوئی و کاهش مراجعات متقاضیان و مشترکین و رسیدگی به شکایات آنان.