چهارشنبه, 27 دی 1396


تماس با ما

اداره مرکزی :اصفهان ، پل خواجو ، بلوار آیینه خانه

تلفن : 65-36615360

کد پستی : 76473-81646

صندوق پستی : 391

آمار بازدیدکنندگان
کاربران آنلاین :6
بیشترین بازدید همزمان:44
بازدید امروز :1707
بازدید دیروز :2014
کل بازدید :724112
میانگین بازدید :680
آخرین به روزرسانی:1396/10/27 12:13:48

لایه های اطلاعاتی تهیه شده در شرکت آب منطقه ای اصفهان (در فرمت ESRI Shapefile) :

- محدوده های مطالعاتی تحت مدیریت شرکت آب منطقه ای اصفهان:  96.01 96.02 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی)

- مرز آبخوانهای آبرفتی استان اصفهان: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی)

- حوضه آبریز رودخانه زاینده رود و محدوده های مطالعاتی آن:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی)

- موقعیت و مشخصات ایستگاههای آبسنجی (هیدرومتری) استان اصفهان: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی) (بیشتر)

- موقعیت و مشخصات ایستگاههای تبخیرسنجی:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - جو/هواشناسی/اقلیم شناسی) (بیشتر)

- موقعیت و مشخصات ایستگاههای باران سنجی:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - جو/هواشناسی/اقلیم شناسی) (بیشتر)

- موقعیت و مشخصات ایستگاههای برف سنجی:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - جو/هواشناسی/اقلیم شناسی) (بیشتر)

- موقعیت چشمه های استان اصفهان:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی) (بیشتر)

- موقعیت قنات های استان اصفهان:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی) (بیشتر)

- موقعیت چاههای دارای پروانه بهره برداری در استان اصفهان:  96.01 - 96.02 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی) (بیشتر)

- موقعیت نقاط پایش سطح آبهای زیرزمینی آبخوانهای استان اصفهان:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی)

- ابرنقاط محدوده رودخانه زاینده رود محدوده رودشت:  نمونه - راهنمای تصاویر (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - ارتفاعات) (توضیحات)

- ابرنقاط محدوده رودخانه زاینده رود محدوده قلعه شاهرخ:  نمونه - راهنمای تصاویر (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - ارتفاعات) (توضیحات)

- محدوده حریم و بستر رودخانه های استان (1):سایر رودخانه ها 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - مرزها) (توضیحات)

- محدوده حریم و بستر رودخانه های استان (2): رودخانه زاینده رود 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - مرزها) (توضیحات)

- موقعیت پل های در معرض سیل -  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - حمل و نقل)

- موقعیت چاههای دارای پروانه بهره برداری دارای کنتور اندازه گیری در استان اصفهان:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - آبهای داخلی) (بیشتر)

- پروفیل های عرضی بر روی رودخانه زاینده رود :سایر رودخانه ها - 96.01 - نمونه - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی) (توضیحات)

- راهنمای نقشه های کاداستر تهیه شده در استان اصفهان:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - کاداستر)      

- راهنمای نقشه های توپوگرافی تهیه شده در استان اصفهان:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - نقشه های مبنایی)

- اراضی کشاورزی بخش هایی از استان اصفهان و چهار محال و بختیای:  96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - پوشش زمین)

- مشخصات شبکه آبیاری آبشار: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی)

- مشخصات شبکه آبیاری نکوآباد: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی)

- مشخصات شبکه آبیاری رودشت: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی)

- مشخصات شبکه آبیاری حنا: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی)

- مشخصات شبکه آبیاری پادنا: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی)

- مشخصات شبکه آبیاری گلپایگان: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی)

- مشخصات شبکه آبیاری کرون: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی)

- مشخصات شبکه آبیاری مهیار و جرقویه: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی)

- مشخصات شبکه آبیاری قره آغاج: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی)

- مشخصات شبکه آبیاری کمانه: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی)

- انهار سنتی از سدزاینده رود تا پل کله: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی)

- مشخصات شناسنامه ای پروژه های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در دست مطالعه، اجرا و بهره برداری شده توسط شرکت آب منطقه ای اصفهان: 96.01 - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - عوارض آبی)

- ابرنقاط محدوده مخزن سد بهشت آباد:  نمونه: یک متری - سه متری - پنج متری - ده متری - (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی - ارتفاعات) (توضیحات)

-صنایع و شهرکهای صنعتی مهم در محدوده حوضه آبریز زاینده رود: 96.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی ) (توضیحات)

- مشخصات تصفیه خانه های آب استان اصفهان: 96.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات)

- مشخصات تصفیه خانه های فاضلاب استان اصفهان: 96.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات)

- طرح تامین و انتقال آب (تونل های انتقال آب) : 96.01  (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات) 

- طرح تامین و انتقال آب (خطوط آبرسانی و انتقال آب) : 96.01  (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات) 

- طرح تامین و انتقال آب (چاههای فلمن) : 96.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات) 

- طرح تامین و انتقال آب (مخازن پیلاف) : 96.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات) 

- طرح تامین و انتقال آب (چاه ها و ایستگاه های پمپاژ) : 96.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات) 

- طرح تامین و انتقال آب (شیرخانه ها) : 96.01 (مشخصات در بستر ملی کاتالوگ داده های مکانی) (توضیحات) 

لایه های اطلاعاتی عمومی (در فرمت ESRI Shapefile) :

- مرز های سیاسی کشور (مرجع : وزارت کشور)  :  مرز استان ها 95.01 مرز شهرستان ها 95.01 مرز بخش ها 95.01 - مرز دهستان ها 95.01 (توضیحات)

- مرز های سیاسی استان (مرجع : سازمان مدیریت و برنامه ریزی)  : نسخه 93.01 - مرز استان 95.01 - مرز شهرستان 95.01 - مرز بخش 95.01 - مرز دهستان 95.01 (توضیحات)

- مرز های سیاسی استان (مرجع : استانداری استان اصفهان)  :  مرز استان 96.01 - مرز شهرستان 96.01 - مرز بخش 96.01 - مرز دهستان 96.01 (توضیحات)

- موقعیت شهرهای استان اصفهان (مرجع : استانداری استان اصفهان)  : شهرهای اصلی: 96.01 - شهرها: 96.01 (توضیحات)

- موقعیت روستاهای استان اصفهان (مرجع : استانداری استان اصفهان)    : 96.01 (توضیحات)

- خطوط تراز ارتفاعی محدوده استان اصفهان اخذ شده از نقشه های توپوگرافی 1:25000 سازمان نقشه برداری کشور : 96.01 (توضیحات)
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا